خانه / علمی

لیست دسته علمی


چرا باید درس خواند

توسط پوزیترون در دسته علمی ۵ سال پیش

چه هدفی برای درس خواندن وجود دارد تا در هر کسی انگیزه ایجاد کند تادرس بخوانند

چرابایددرسخواند

چرا باید درس خواند

توسط پوزیترون در دسته علمی ۵ سال پیش

چه هدفی برای درس خواندن وجود دارد تا در هر کسی انگیزه ایجاد کند تادرس بخوانند

چرابایددرسخواند

راه ارتباط

support at wikisoal dot com