برچسب های گروه چرا

چرا باید درس خواند

توسط پوزیترون در دسته علمی ۴ سال پیش

چه هدفی برای درس خواندن وجود دارد تا در هر کسی انگیزه ایجاد کند تادرس بخوانند

چرابایددرسخواند

چرا باید درس خواند

توسط پوزیترون در دسته علمی ۴ سال پیش

چه هدفی برای درس خواندن وجود دارد تا در هر کسی انگیزه ایجاد کند تادرس بخوانند

چرابایددرسخواند

برخی از دوستان ویکی صدا

راه ارتباط

support at wikisoal dot com